چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط حمید صادقیه   

منابع پیشنهادی برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه

 

Theories of Translation:

{gpersiannumber=off}

Hatim, Basil and Jeremy Munday (2004). Translation: An Advanced Resource Book. 
London: Routledge/Offset by Rahnama Press. Part A: Chapters 1–14.
Munday, Jeremy (2012). Introducing Translation Studies (3rd Edition). 
London: Routledge/Offset by Rahnama Press. Chapters 1–6.
Mollanazar, Hussein (1389). Principles and Methodology of Translation. 
Tehran: SAMT.
فرحزاد، فرزانه (1383). مجموعه مقالات دوهم‌اندیشی ترجمه‌شناسی. تهران: انتشارات یلدا قلم. بخش اول (مقالات 1-8)

 

Linguistics:

Yule, George (2006). The Study of Language, 3rd Edition. 
Cambridge: Cambridge University Press/Offset by Jungle Publications.
Fromkin, Victoria and Robert Rodman (2003). An Introduction to Language, 8th Edition. 
USA: Dryden Press/Offset by Rahnam.

 

Contrastive Analysis:

Keshavarz, Mohammad Hossein (2011). Contrastive Analysis and Error Analysis, 3rd Edition. 
Tehran: Rahnama Press.
Zia’Hosseini, Mohammad (2009). 
Contrastive Analysis of Persian and English and Error Analysis (for Students of Translation and English),
3rd Edition. Tehran: Rahnama Press.

 

Lexicology:

تجویدی، غلامرضا (1384). واژه شناسی انگلیسی. تهران: سمت.
شقاقی، ویدا (1386). مبانی صرف واژه. تهران: سمت.
افراشی، آزيتا (1386). ساخت زبان فارسی. تهران: سمت.
کلباسی، ایران (1371). ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کشانی، خسرو (1371). اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

 

Practice of Translation:

Manafi Anari, Salar (1999). An Approach to English Translation of Islamic Texts I. Tehran: SAMT.
Manafi Anari, Salar (2009). A Study of Islamic Texts in English Translation II. Tehran: SAMT.
LAST_UPDATED2