چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط عصمت شاهمرادی   
فهرست مطلب
نمایه مقالات
سال 1
سال 2
سال 3
تمام صفحاتشماره 5 (بهار 1383)

نویسنده عنوان

عليرضا خانجان رويكردی نقش‌گرا به ساختار اطلاعاتی جمله در ترجمه A Y
حسن هاشمی ميناباد فرهنگ در ترجمه و ترجمه عناصر فرهنگی P B
كريم شعبانی جملات فارسی با افعال انتهايی در ترجمه همزمان G L
سالار منافی اناری صحّت، صراحت و سلاست در ترجمه متون دينی S C
رامين رحيمی مشخصه‌های آلفا، بتا و گاما در ترجمه S
طاهر سرحدی ترجمه متون علمی A E

شماره 6 (تابستان 1383)

نویسنده عنوان

عليرضا خانجان نيل به تعادل سبكی در ترجمه ادبيات داستانی A B
كامبيز محمودزاده نگاهی به رمزگردانی و رمزآميزی در ميان دوزبانه‌ها A H
حسين ملانظر نهضت ترجمه K
مهرزاد منصوری بحثی در مبانی نظری ترجمه متون دينی A C
ابوالفضل مصفا جهرمی و سعيد كتابی ژ- ساخت چامسكی ، ترجمه و ابعاد گوناگون معنايی
A X
فرزانه فرحزاد متنهای دورگه A P
طيبه موسوی ميانگاه نقش ترجمه در گفتگوی تمدنها V
رامين رحيمی نگرش بين‌فرهنگی بر قابل انكار بودن ترجمه‌ناپذيری V A

شماره های 7 و 8 (پاییز و زمستان 1383)

نویسنده عنوان

سالار منافی اناری نقش ترجمه در توسعه علوم انسانی در ايران K
عليرضا خانجان خردگرايی و كلان‌نگری در ترجمه داستان: رهيافتی نقش‌گرا به تعادل سبكی A B
كامبيز محمودزاده نگاهی به ارزشيابی در ترجمه شفاهی S F
طيبه موسوی ميانگاه استفاده از فناوری جديد در ترجمه T
كريم شعبانی راهكار پيش‌بينی در ترجمه همزمان G
مهران انوشيروان تقوايی ‌پور نظری به ترجمه ماشينی برای زبان فارسی T
سيد مهدی منصوری و رامين رحيمی نقش آموزش الگوهای بنيادين جملات انگليسی در ارتقای كيفيت ترجمه دانشجويان L W
طاهر سرحدی ابعاد مختلف تعادل در ترجمه A
فرزانه فرحزاد معنا در ترجمه A